Cookies

PRIVACY POLICY

Cabinetele de Avocat Grupate Călin Daniela și Petre Simona-Viorica( denumite în continuare ”Cabinetele”, cu sediul în București, str. Foișorului nr. 4, Bl. F1C, Sc. 2, Et. 1, Ap. 43, Sector 3, în calitate de operatori de date personale, respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( denumit în continuare ”GDPR” ), precum și dispozițiile legislației naționale de punere în aplicare a GDPR.

I. Temeiurile juridice și scopurile prelucrării

A. Prelucrarea în baza consimțământului persoanei vizate(art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR)

Prelucrările de date cu caracter personal pot avea diferite scopuri cum ar fi informările despre activitatea Cabinetelor, despre modificări legislative sau despre evenimente de interes pentru persoana vizată, prin intermediul e-mailurilor.

B. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract((art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR). Prelucrările sunt necesare pentru încheierea și executarea unui contract de asistență juridică cu persoana vizată sau pentru efectuarea de demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea contractului. Același temei se aplică și contractelor încheiate cu avocații colaboratori externi sau cu alți profesioniști, precum și contractelor de muncă.

C. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care le revine operatorilor((art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR).
Prelucrările sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligații legale care le incumbă operatorilor, cum sunt:

1. Obligația de completare a contractelor de asistență juridică, a registrelor privind actele întocmite de avocați, precum și a altor evidențe prevăzute de legislația care reglementează organizarea și funcționarea profesiei de avocat;

2. Obligațiile de luare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a tranzacțiilor suspecte, în baza Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

3. Obligațiile impuse de legislația muncii și de legislația fiscală, precum ținerea și păstrarea evidențelor contabile, în executarea contractelor de asistență juridică sau a contractelor încheiate cu avocații colaboratori externi sau cu alți profesioniști sau a contractelor de muncă.

D. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public( (art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR.

E. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operatori sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal((art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).
Prelucrările sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru prevenirea fraudelor.

II. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

1. Date de identificare și de contact cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, starea civilă, domiciliul, CNP sau alt număr de identificare personală la nivel național, seria și numărul cărții de identitate sau al pașaportului, după caz, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax, adresa de e-mail;

2. Alte date suplimentare prelucrate în cadrul unui raport contractual cu Cabinetele și furnizate de dumneavoastră voluntar;

3. Tot în cadrul raportului contractual pe care îl aveți cu Cabinetele, putem colecta prelucra și alte categorii speciale de date cu caracter personal cum ar fi: date privind starea de sănătate, date privind opiniile dumneavoastră politice, date privind apartenența la un sindicat sau la alte organizații, date privind cazierul dumneavoastră judiciar sau fiscal etc;

4. Date obținute din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet prin intermediul cookie-urilor și al tehnologiilor similare conform Politicii de Cookies, precum și date privind modul cum interacționați cu noi.

III. Datele cu caracter personal ale minorilor

Cabinetele pot colecta date cu caracter personal ale minorilor în baza consimțământului expres al părinților sau al reprezentanților legali, după caz.

IV. Drepturile persoanei vizate

Potrivit dispozițiilor GDPR, persoana vizată beneficiază de drepturile prevăzute în art. 14-21 din Regulament, după caz, după cum urmează:

a) dreptul de informare cu privire la faptul ca se prelucrează date personale ale persoanei vizate, categoriile de date prelucrate, scopul și temeiul juridic al prelucrării, precum și perioada de stocare, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, după caz;

b) dreptul de a solicita operatorilor acces la datele personale, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;

c) dreptul de a vă retrage consimțământul; În cazul în care vă retrageți consimțământul, Cabinetele nu vor mai prelucra datele dvs. personale și vor lua măsurile necesare pentru ștergerea lor; Cabinetele vor putea prelucra, totuși, datele dvs. personale, dacă există un alt temei legal; Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale anterioare retragerii;

d) dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu următoarele date de contact: Sediul: B-dul G-neral Gheorghe Magheru nr. 28-30; Sector 1, București, Cod Postal 010336;
www.dataprotection.ro ;

e) dreptul a cunoaște orice informații disponibile privind sursa din care provin datele cu caracter personal, dacă acestea nu sunt colectate direct de la persoana vizată;

f) dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri menționat la art. 22 alin. (1) și (4) din GDPR.

V. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal se păstrează pe perioadele prevăzute de legislația în vigoare, conform obligațiilor legale pe care le avem sau pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanță al Cabinetelor.

VI. Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Cabinetele pot transfera datele dumneavoastră personale către colaboratorii lor avocați( sau orice formă de exercitare a profesiei) sau alți specialiști din domeniul juridic( mediatori, arbitri, experți, consultanți etc.) sau din domenii conexe sau către autorități/instituții/instanțe, în executarea obligațiilor contractuale sau legale pe care le au.
De asemenea, Cabinetele pot dezvălui datele dumneavoastră personale către furnizorii de servicii( de ex. furnizorilor de servicii IT, de contabilitate, de asigurare, de telefonie etc).

VII. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Cabinetele nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către organizații din state terțe sau către organizații internaționale sau în Spațiul Economic European, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul, în mod expres, sau când acest lucru este necesar în scopurile prelucrării menționate mai sus.

VIII. Securitatea datelor

Cabinetele au proceduri organizatorice adecvate, în conformitate cu normele legale naționale și europene aplicabile, și, de asemenea, au mijloacele tehnice necesare pentru a asigura protecția datelor personale prelucrate.

IX. Date de contact pentru exercitarea drepturilor cu privire la datele dumneavoastră personale:

Cererile vor fi trimise pe adresa Cabinetelor de Avocat Grupate Călin Daniela și Simona- Viorica Petre din str. Foișorului nr. 4, bl. F1C, Sc. 2, Et. 1, Ap. 43, Sector 3, București sau la adresele de e-mail: diana.calin@legalinformation.ro; s.petre@legalinformation.ro .

We contact you !Fill in the form below and we will contact you as soon as possible


* By submitting this message, your phone number and your email address, you agree to contact you by phone or email in response to your enquiry. You also acknowledge that you have read our privacy terms and that you have consented to our processing data in accordance with them.